Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Januari 2023

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen moeten de facturen van Accountantsbureel Manacc betaald worden binnen de maand na ontvangst. Vanaf de daaropvolgende dag zijn van rechtswege intresten verschuldigd aan de intrestvoet vastgesteld krachtens de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.
  2. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden door Accountantsbureel Manacc of klachten omtrent de facturen van Accountantsbureel Manacc moeten op straffe van verval binnen twee weken na ontvangst van de factuur aan Accountantsbureel Manacc worden gemeld.
  3. Accountantsbureel Manacc stelt alles in het werk om haar verbintenissen als accountant en/of belastingconsulent zo goed mogelijk uit te voeren, maar is slechts aansprakelijk voor grove fouten. De aansprakelijkheid van Accountantsbureel Manacc is in elk geval begrensd tot datgene wat haar aansprakelijkheidsverzekeraar, dit is wat de verzekeraar onder de collectieve polis van het ITAA uitkeert, tenzij het gaat om opzettelijke fouten. Accountantsbureel Manacc kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging in de uitvoering van de accountancywerkzaamheden indien het de vereiste documenten niet voldoende op tijd heeft ontvangen om, rekening houdend met de andere opdrachten die Accountantsbureel Manacc heeft, deze tijdig te kunnen verwerken.
  4. Op alle verbintenissen van Accountantsbureel Manacc en haar klanten is Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van internationale verdragen die tot een ander rechtstelsel zouden leiden. De rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, of het Vredegerecht van Mol-Geel, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met de betaling van facturen. Geschillen in verband met het in rekening gebrachte ereloon zelf worden beslecht door de Arbitragecommissie ingesteld door het ITAA, Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000 Brussel.

© 2024 Manacc bv · BE 0439.641.315